برچسب :دریافت بیت کوین

كیت مالی تقریباً 80،000 دلار بیت کوین اشتباهی دریافت کرده است !
آیا می توان تراکنش تایید نشده بیت کوین را لغو کرد؟